DEFINICIJA

Da bi se poboljšalo razumevanje i komunikacija u ovim pravilima o privatnosti, date su definicije sledećih pojmova:

 • „TSC FK” znači TSC fudbalski klub.
 • „TSC LP” znači „Program lojalnosti za fudbalski klub TSC“.
 • „Program” se odnosi na programsku lojalnost Fudbalskog kluba TSC.
 • „Član” označava osobu koja je upisana u program članstva – membership.
 • „Članstvo” označava onaj aranžman kojim se član slaže da učestvuje u programu i dobija promotivni materijal i da kupovinom određenog proizvoda (uključujući članarinu) fudbalskog kluba TSC i tako se kvalifikuje za dobijanje promotivnog materijala prema ovim Uslovima i odredbama. Član nema upravljačka prava u FK TSC.
 • „Promotivni materijal” označava robu ili usluge koji članovi dobijaju kupovinom određenog paketa članarine.

PREAMBULA

Program lojalnosti fudbalskog kluba TSC (TSC LP) je program koji nudi pojedincima da postanu članovi navijačkog kluba TSC. Članovi su saglasni da primaju reklamni, marketinški materijal kao i drugu komunikaciju od TSC FK, osim kada je to izričito zabranjeno kao opcija.

Logo fudbalskog kluba TSC i drugi logotipi i slogani su intelektualna svojina fudbalskog kluba TSC. Pravila o članstvu su ništavna u meri u kojoj su zakonom zabranjena.

ČLANSTVO

Članstvo je otvoreno za sve pojedince, bez obzira na godinu, lokaciju ili drugo. Postoje tri opcije za članstvo: Junior (0-14), Odrasli – LION (15 + ) i FAN.

Za prvih 2000 članova besplatna ulaznica za jednu utakmicu po izboru kluba.

Mogućnost dobijanja karte za gostujuće utakmice bez nadoknade.

TIP ČLANSTVA POGODNOSTI NOVČANA NAKNADA
Junior (0-14 godina)
 • Junior članska karta
 • Ulaznica za jednu utakmicu domaćeg prvenstva i jednu utakmicu Kupa Srbije za period dok važi membership, za sezonu 2024-25 (nije uključena utakmica 1. kategorije).
 • Promotivni materijal
 • Pogodnosti i popusti prilikom kupovine putem kupona koji se dobijaju na korisnički nalog .*
600 RSD/godišnje (+ troškovi isporuke)
Odrasli – LION (15 godina i preko)
 • Članska karta za odrasle
 • Opcija/mogućnost da se kupi sezonska karta
 • Ulaznica za jednu utakmicu domaćeg prvenstva i jednu utakmicu Kupa Srbije za period dok važi membership, za sezonu 2024-25 (nije uključena utakmica 1. kategorije).
 • Promotivni materijal
 • Pogodnosti i popusti prilikom kupovine putem kupona koji se dobijaju na korisnički nalog.*
1.200 RSD/godišnje (+ troškovi isporuke)
Promotivno  -FAN
 • Članska karta
 • Ulaznica za jednu utakmicu domaćeg prvenstva ili jednu utakmicu Kupa Srbije za period dok važi membership, za sezonu 2024-25 (nije uključena utakmica 1. kategorije).
Bez plaćanja (+ troškovi isporuke)

*odnosi se na robu, hranu i piće koji se mogu kupiti na stadionu, u klupskoj prodavnici i WEB shopu.

Članstvo nije prenosivo i podleže sadašnjim i budućim pravilima programa. Prijavom stupa na snagu i prihvatanje ovih uslova počinje kada se novi član prijavi u TSC LP.

TSC FK može odbiti registraciju za članstvo i zadržava pravo da ne otkrije razloge za takvo odbijanje.

Članovi mogu suspendovati ili ukinuti svoje naloge ili korišćenje onlajn ili mobilnih usluga u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Članovi su odgovorni za sve narudžbine koje su poslali ili troškove koje su imali pre prestanka članstva.

TSC FK zadržava pravo da promeni, suspenduje ili ukine sve ili bilo koji aspekt TSC LP u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Prekid se može desiti ako član počini bilo kakav čin pružanja obmanjujućih informacija ili zloupotrebi bilo koje privilegije ili se uključi u bilo kakve lažne aktivnosti u okviru programa ili ne poštuje programske politike i procedure.

NAGRADE I OTKUP

Čim članstvo postane aktivno, član bi trebalo da izabere koji meč želi da gleda, a popust se primenjuje na mestu kupovine koji je moguć samo uz člansku kartu na mestu kupovine.

TSC FK će kupone dostavljati na karticu korisnika prema uputstvu koje je naznačeno u okviru klupske zvanične aplikacije. TSC FK će sa vremena na vreme odrediti koja će roba i usluge biti evidentirani na nalogu člana za takve kupovine.

Članovi mogu pogledati ponudu TSC LP na web stranici na: https://fanshop.fktsc.com/

TSC FK zadržava pravo da članovima TSC LP povremeno dostavlja i promotivne ponude na osnovu aktivnosti kupovine, geografske lokacije, učešća u programu ili informacija koje je dao član.

ISPORUKA PROMOTIVNOG MATERIJALA

TSC FK će slati promotivni materijal (pakete) članovima na adrese koje su naveli u prijavi. Sve troškove slanja trebalo bi da pokrije član koji prima pošiljku. Postoji mogućnost ličnog preuzimanja paketa članstva u prostorijama klupske prodavnice na stadionu, ukoliko je naglašeno prilikom popunjavanja pristupnice.

Nalozi za otkup se ne mogu opozvati, otkazati, vratiti ili zameniti, nakon što ih TSC FK prihvati i promotivni materijali neće biti vraćeni.

Promotivni materijali u obliku sertifikata/vaučera ili kupona, važe za korišćenje samo na prodajnim mestima ili dobavljačima koji učestvuju kao što je navedeno na sertifikatima/vaučerima ili kupona i samo za specifične stvari navedene u njima.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Informacije koje je dao član koristiće isključivo TSC FK i samo za praćenje nagrada, promotivnog materijala i za marketinške aktivnosti. TSC FK neće prodavati podatke trećoj strani. Međutim, ti podaci bi mogli biti podeljeni sa zvaničnim sponzorima kluba. TSC LP politika o privatnosti je u potpunosti usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim zakonima Republike Srbije.

TSC FK ne prodaje podatke o akcijama članova sa drugim organizacijama i ne iznosi podatke u inostranstvo.

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu: “Zakon”) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) TSC FK kao rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

Ime, prezime, adresa isporuke, datum rođenja, kontakt telefon i e-mail adresa.

Podaci se obrađuju u svrhu potpisivanja pristupnice članskom klubu navijača FK TSC, kao i u svrhu slanja obaveštenja i informacija o klubu i promotivnim i marketinškim aktivnostima

Pravni osnov: obrada je neophodna za pristupanje klubu navijača FK TSC koji nastaje popunjavanjem pristupnice.

Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o pristupanju kluba navijača i prihvatanju članstva.

Podaci se čuvaju najviše 10 godina.

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu members@fktsc.com

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Rukovalac i obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja lice je svesno i saglasno da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom Obaveštenju, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

OPŠTE

Članstvo se obnavlja svake sezone (ukoliko nije drugačije naznačeno); kartice se izdaju jednom u tri godine (ukoliko nije drugačije naznačeno). U slučaju gubitka ili krađe, vlasnik kartice je dužan i obavezan da se javi klubu radi blokiranja kartice. Izdavanje nove kartice moguće je na zahtev i plaćanje se vrši prema aktuelnom cenovniku objavljenom na web shop-u ili u TSC prodavnici. TSC FK može da promeni, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, ove Uslove i odredbe i ponude za promotivni materijal. TSC FK može izvršiti tu promenu čak i ako ima za posledicu smanjenje ili ukidanje broja ili vrednosti, ili perioda isteka, bilo koje postojeće ili buduće nagrade. TSC FK će nastojati da obavesti članove o svim promenama. TSC FK takođe može da promeni, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, kvalifikujuću robu i usluge i/ili broj nagrada koje će članovi dobiti za kupovinu takvih dobara i usluga.

TSC FK nije odgovoran ako su članovi izvršili bilo kakvo neovlašćeno preuzimanje nagrada, bilo kakvu neovlašćenu upotrebu promotivnog materijala ili neovlašćenu prodaju istog, bilo kakav gubitak, krađu ili oštećenje bilo kog promotivnog materijala tokom isporuke, bilo koji promotivni materijal koji nije bio dostupan iz bilo kog razloga, bilo koje neispunjavanje Odredbi i uslova za isporuku promotivnog materijala od strane Dobavljača, suspenzija i/ili prekid programa, bilo koji tehnički kvar sistema, uključujući mobilnu aplikaciju i TSC LP web stranicu, koji mogu ometati transakciju člana.

Svi uslovi i garancije, bilo izričite ili implicirane i proizilaze iz zakona ili na drugi način, u pogledu stanja, prikladnosti, kvaliteta, podobnosti ili bezbednosti bilo koje robe ili usluge isporučene u okviru programa, izričito su isključeni u punoj meri dozvoljenoj zakonom. Svaka odgovornost koju TSC LP može imati prema članu u skladu sa zakonodavstvom u vezi sa takvim dobrima i uslugama koje se ne mogu isključiti ograničena je, tamo gde je dozvoljeno, na snabdevanje ili plaćanje troškova ponovnog snabdevanja robe ili usluga ili popravku, ili plaćanje troškova popravke robe, po izboru TSC LP.

TSC FK zadržava pravo da suspenduje ili ukine TSC LP u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. TSC FK zadržava pravo da dodeli ili proda program drugoj kompaniji pri čemu TSC FK prenosi sva prava i obaveze prema ovim uslovima članstva bez ikakve dalje saglasnosti i može otkriti ili preneti sve informacije o članovima TSC LP potencijalnom ili stvarnom novom vlasniku. Takvo otkrivanje ili prenos ne može promeniti prava člana u pogledu korišćenja takvih informacija od strane takve druge kompanije.

 

DIREKTOR
Sabolč Palađi

Bačka Topola, 14.11.2023